skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Portable CE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Saiz, Jorge; Duc, Mai Thanh; Koenka, Israel Joel

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26270

Truy cập trực tuyến

2
Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge; Duc, Mai Thanh; Koenka, Israel Joel;; Martín-Alberca, Carlos;; Hauser, Peter C.;; García-Ruiz, Carmen

Scopus; 00219673; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967314016975; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33704

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge ; Duc, Mai Thanh ; Koenka, Israel Joel ; Martín-Alberca, Carlos ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Journal of Chromatography A, 12 December 2014, Vol.1372, pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2014.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duc, Mai Thanh
  2. Koenka, Israel Joel
  3. Martín-Alberca, Carlos
  4. Saiz, Jorge
  5. García-Ruiz, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...