skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.036  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Population xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized immigration to the United States

Espenshade, T J

Annual review of sociology, 1995, Vol.21, pp.195-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; PMID: 12291061 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and urban change

Waldinger, R

Annual review of sociology, 1989, Vol.15, pp.211-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; PMID: 12316381 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: le laboratoire americain.
Immigration: the American experiment

Morgan, N ; Oudghiri, R

Futuribles (Paris, France : 1981), April 1997(219), pp.59-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0337-307X ; PMID: 12321727 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigrazione straniera in Spagna.
Foreign immigration in Spain

Serra Yoldi, I

La Critica sociologica, 1997(122-123), pp.53-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1546 ; PMID: 12294518 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensions of the new immigration to the United States and the prospects for assimilation

Massey, D S

Annual review of sociology, 1981, Vol.7, pp.57-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; PMID: 12312457 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dylematy imigracyjne.
Immigration dilemmas

Latuch, M

Wiadomosci statystyczne (Warsaw, Poland : 1956), October 1998, Vol.43(10), pp.25-30

ISSN: 0043-518X ; PMID: 12294943 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigration au Venezuela.
Immigration to Venezuela

Picouet, M ; Pellegrino, A ; Papail, J

Revue europeenne des migrations internationales, November 1986, Vol.2(2), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; PMID: 12341015 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lutte contre l'immigration clandestine.
The fight against clandestine immigration

Sayah, J

Les Cahiers de l'Orient, 1995, Vol.38(2), pp.151-68

ISSN: 0767-6468 ; PMID: 12293420 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Immigration in der Weltwirtschaft.
Immigration in the world economy

Sassen, S

Journal fur Entwicklungspolitik : JEP, 1995, Vol.11(3), pp.261-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-2384 ; PMID: 12347369 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration et immigres en Afrique du Sud.
Immigration and immigrants in South Africa

Bouillon, A

Revue europeenne des migrations internationales, 1998, Vol.14(1), pp.193-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; PMID: 12348672 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data sources for immigration researchers

Bonnett, G

The Australian economic review, 1995(110), pp.121-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9018 ; PMID: 12291414 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and welfare magnets

Borjas, G J

Working paper series (National Bureau of Economic Research), November 1998(6813), pp.32, [12] p

ISSN: 0898-2937 ; PMID: 12179489 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Portugal face a l'immigration.
Portugal in the face of immigration

Guibentif, P

Revue europeenne des migrations internationales, 1996, Vol.12(1), pp.121-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; PMID: 12320560 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schede regionali sull'immigrazione in Italia.
Regional tables on immigration in Italy

Monticelli, G L ; Pittau, F

La Critica sociologica, 1995(114-115), pp.123-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1546 ; PMID: 12293198 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigration internationale, un fait politique
International immigration, a political fact

Bouthillier, G

Cahiers quebecois de demographie, October 1983, Vol.12(2), pp.181-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0380-1721 ; PMID: 12340130 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigration italienne en France
Italian immigration to France

Wihtol De Wenden, C ; Palidda, S

Studi emigrazione : international journal of migration studies, June 1985, Vol.22(78), pp.213-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2936 ; PMID: 12313834 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigration etrangere dans la France contemporaine.
Foreign immigration in contemporary France

Tapinos, G

Studi emigrazione : international journal of migration studies, June 1988, Vol.25(90), pp.179-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2936 ; PMID: 12341986 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La inmigracion espanola en Cuba.
Spanish immigration in Cuba

Gonzalez Suarez, D

Economia y desarrollo, 1988, Vol.102(1), pp.92-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-8584 ; PMID: 12315054 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, changement demographique et la mosaique americaine.
Immigration, population change, and the American mosaic

Bouvier, L

Revue europeenne des migrations internationales, 1990, Vol.6(1), pp.45-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; PMID: 12283123 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inmigracion y nacionalidad: el caso de la Argentina, 1880-1910.
Immigration and nationality in Argentina, 1880-1910

Svampa, M

Studi emigrazione : international journal of migration studies, June 1993, Vol.30(110), pp.289-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2936 ; PMID: 12286613 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.036  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (675)
 2. Toàn văn trực tuyến (520)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (16)
 2. 1975đến1982  (327)
 3. 1983đến1990  (905)
 4. 1991đến1999  (717)
 5. Sau 1999  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (633)
 2. French  (490)
 3. Spanish  (216)
 4. Dutch  (153)
 5. German  (131)
 6. Italian  (113)
 7. Portuguese  (49)
 8. Polish  (41)
 9. Russian  (36)
 10. Czech  (32)
 11. Chinese  (29)
 12. Japanese  (26)
 13. Bulgarian  (26)
 14. Indonesian  (16)
 15. Hungarian  (10)
 16. Korean  (6)
 17. Romanian  (5)
 18. Swedish  (5)
 19. Croatian  (4)
 20. Finnish  (3)
 21. Norwegian  (2)
 22. Arabic  (2)
 23. Turkish  (2)
 24. Ukrainian  (2)
 25. Danish  (2)
 26. Greek  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De Beer, J
 2. Prins, C J
 3. Fleischer, H
 4. Verhoef, R
 5. Tas, R F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...