skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beer, David xóa Chủ đề: Popular Culture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer

Beer, David

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, pp.841-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, Boundary Drawing and the Classificatory Imagination

Beer, David; Savage, Mike (Editor) ; Silva, Elizabeth B (Editor)

Cultural Sociology, June 2013, Vol.7(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: 10.1177/1749975512473461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hip‐Hop as Urban and Regional Research: Encountering an Insider's Ethnography of City Life

Beer, David

International Journal of Urban and Regional Research, March 2014, Vol.38(2), pp.677-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1317 ; E-ISSN: 1468-2427 ; DOI: 10.1111/j.1468-2427.2012.01151.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Punk Sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punk Sociology

Beer, David

E-ISBN: 9781137371218 E-ISBN: 1137371218 DOI: 10.1057/9781137371218 ISBN: 9781137371201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pop-Pickers Have Picked Decentralised Media: The Fall of Top of the Pops and the Rise of the Second Media Age

Beer, David

Sociological Research Online, September 2006, Vol.11(3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: 10.5153/sro.1429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. M - Music.  (1)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beer, David
 2. Beer, D
 3. Silva, Elizabeth B
 4. Savage, Mike

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...