skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Molecular Genetics xóa Chủ đề: Polymorphism, Single Nucleotide xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations

Quach, Hélène ; Wilson, Daniel ; Laval, Guillaume ; Patin, Etienne ; Manry, Jeremy ; Guibert, Jessica ; Barreiro, Luis B. ; Nerrienet, Eric ; Verschoor, Ernst ; Gessain, Antoine ; Przeworski, Molly ; Quintana-Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 12/1/2013, 12/01/2013, Vol.22(23), pp.4829-4840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddt335

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary insights into the high worldwide prevalence of MBL2 deficiency alleles

Verdu, Paul ; Barreiro, Luis ; Patin, Etienne ; Gessain, Antoine ; Cassar, Olivier ; Kidd, Judith ; Kidd, Kenneth ; Behar, Doron ; Froment, Alain ; Heyer, Evelyne ; Sica, Lucas ; Casanova, Jean-Laurent ; Abel, Laurent ; Quintana-Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 01 September 2006, Vol.15(17), pp.2650-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddl193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barreiro, Luis
  2. Quintana-Murci, Lluis
  3. Barreiro, Luis B
  4. Patin, Etienne
  5. Gessain, Antoine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...