skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Polymers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of nanostructural development in epoxy polymer layered silicate nanocomposites from the interpretation of differential scanning calorimetry and dielectric spectroscopy

Roman, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M.

Thermochimica Acta, August 10, 2012, Vol.541, p.76(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 20 December 2013, Vol.574, pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of nanostructural development in epoxy polymer layered silicate nanocomposites from the interpretation of differential scanning calorimetry and dielectric spectroscopy

Román , Frida ; Calventus , Yolanda ; Colomer , Pere ; Hutchinson , John M.

Thermochimica acta, 2012, Vol.541, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Molecular Dynamics of Multiarm Star Polymers with a Poly(ethyleneimine) Core and Poly(lactide) Multiarms

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Hu, Ming (editor)

Materials, 2017, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma10020127 ; PMCID: 5459105 ; PMID: 28772486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román , Frida ; Calventus , Yolanda ; Colomer , Pere ; Hutchinson , John M.

Thermochimica acta, 2013, Vol.574, pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterising the glass transition and relaxation kinetics by conventional and temperature-modulated differential scanning calorimetry

Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 1998, Vol.324(1), pp.165-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/S0040-6031(98)00532-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical aging of polymers

Hutchinson, John M

Progress in Polymer Science, 1995, Vol.20(4), pp.703-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6700 ; E-ISSN: 1873-1619 ; DOI: 10.1016/0079-6700(94)00001-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of thermal transitions in polymers by a multifrequency modulated DSC technique

Fraga Rivas, Iria; Hutchinson, John M ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Física I Enginyeria Nuclear

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the nanostructure and mechanical performance of highly exfoliated epoxy-clay nanocomposites prepared by three different protocols

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda ; Ferrando Piera, Francesc; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPEM, a new temperature modulated DSC technique - Application to the glass transition of polymers

Fraga Rivas, Iria ; Montserrat Ribas, Salvador ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of hyperbranched poly(ethyleneimine) polymers of different molecular weight and their interaction with epoxy resin

Román Concha, Frida Rosario ; Colomer Vilanova, Pere ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel comparative study of different layered silicate clay types on exfoliation process and final nanostructure of trifunctional epoxy nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical aging of shape memory polymers based upon epoxy-thiol “click” systems

Hutchinson, John M ; Cortés Izquierdo, María Pilar; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Química ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Matlab in the study of the glass transition and vitrification in polymers

Hutchinson, John M ; Fraga Rivas, Iria; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchinson, John M
 2. Hutchinson, J.M.
 3. Hutchinson, Jm
 4. Calventus, Yolanda
 5. Hutchinson, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...