skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Chủ đề: Polymerization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of different surface penetrating sealants on the roughness of a nanofiller composite resin

Lopes, Murilo Baena ; Saquy, Paulo Cesar ; Moura, Sandra Kiss ; Wang, Linda ; Graciano, Fabiana Mezzaroba Ortenzi ; Correr Sobrinho, Lourenço ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(6), pp.692-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 23338262 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoelastic analysis of stress generated by a silorane-based restoration system

Lopes, Murilo Baena ; Valarini, Natália ; Moura, Sandra Kiss ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian oral research, 2011, Vol.25(4), pp.302-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1807-3107 ; PMID: 21860916 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moura, Sandra Kiss
  2. Gonini Júnior, Alcides
  3. Moura, S.K.
  4. Lopes, M.B.
  5. Lopes, Murilo Baena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...