skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Chemosphere xóa Chủ đề: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyaromatic hydrocarbon (PAH) degradation potential of a new acid tolerant, diazotrophic P-solubilizing and heavy metal resistant bacterium Cupriavidus sp. MTS-7 isolated from long-term mixed contaminated soil

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi

Chemosphere, November 2016, Vol.162, pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.07.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[a]pyrene and pyrene spiked soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation approaches for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contaminated soils: Technological constraints, emerging trends and future directions

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, February 2017, Vol.168, pp.944-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.10.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low molecular weight organic acids enhance the high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons degradation by bacteria

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, May 2019, Vol.222, pp.132-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation efficacy assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons contaminated soils using garden pea (Pisum sativum) and earthworms (Eisenia fetida)

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, August 2019, Vol.229, pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolomics reveals defensive mechanisms adapted by maize on exposure to high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, January 2019, Vol.214, pp.771-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Megharaj, Mallavarapu
  2. Megharaj, M.
  3. Naidu, Ravi
  4. Naidu, R.
  5. Lockington, Robin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...