skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Chủ đề: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Mullus barbatus from Sicily Channel and risk-based consumption limits

Conti, Gea Oliveri ; Copat, Chiara ; Ledda, Caterina ; Fiore, Maria ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Bulletin of environmental contamination and toxicology, June 2012, Vol.88(6), pp.946-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 22450961 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-012-0611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fallico, Roberto
  2. Ferrante, Margherita
  3. Conti, Gea Oliveri
  4. Sciacca, Salvatore
  5. Fiore, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...