skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Politics and Society; Politics and Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal noise--the sound of change in H. T. Tsiang's And China Has Hands.(Report)

Wendland, Joel

EurAmerica, Sept, 2012, Vol.42(3), p.419(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the shadow of Mackenzie King?--Narrative spatialization as working-through in Kerri Sakamoto's The Electrical Field

Liu, Kate Chiwen

EurAmerica, Dec, 2012, Vol.42(4), p.591(43) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective journey--national E/motion in Carlos Bulosan's America Is in the Heart.(Report)

Chen, Shu - Ching

EurAmerica, March, 2011, Vol.41(1), p.47(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longitudinal studies of aging in the United States.(Clinical report)

Hauser, Robert M. ; Weir, David

EurAmerica, March, 2011, Vol.41(1), p.87(48) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity politics of South Asian enclaves --the (in)adequacy of (in)authenticity and multiculturalism in Gautam Malkani's Londonstani

Liao, Pei-Chen

EurAmerica, 2015, Vol.45(1), p.39(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic variations in characteristics of first unions among Asian American young adults

Cheng, Yen-Hsin Alice

EurAmerica, 2017, Vol.47(2), p.177(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weir, David
  2. Hauser, Robert M.
  3. Chen, Shu - Ching
  4. 羅伯特.豪瑟
  5. Wendland, Joel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...