skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Chủ đề: Politics & Political Behavior xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative public diplomacy: Message strategies of countries in transition

White, Candace ; Radic, Danijela

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing national reputation and international relations in the global era: Public diplomacy revisited

Wang, Jian

Public Relations Review, 2006, Vol.32(2), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2005.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telling the American story to the world: The purpose of U.S. public diplomacy in historical perspective

Wang, Jian

Public Relations Review, 2007, Vol.33(1), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2006.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of other countries’ international public relations in the U.S.

Lee, Suman

Public Relations Review, 2006, Vol.32(2), pp.97-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2006.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, J.
  2. Wang, Jian
  3. White, Candace
  4. Radic, D.
  5. Milam, Lacey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...