skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear Hug for the Baltic

Baev, Pavel K.

The World Today, 1 March 1998, Vol.54(3), pp.78-79

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note: Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution

Baev, Pavel; Sprecher, Christopher (Editor) ; Krause, Volker (Editor)

Journal of Peace Research, July 2006, Vol.43(4), pp.493-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurasia in Balance: The US and the Regional Power Shift (Book Review)

Baev, Pavel ; Pavel Baev

Journal of Peace Research, 1 March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433 ; DOI: 10.1177/0022343306061904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking Strategically: The Major Powers, Kazakhstan, and the Central Asian Nexus (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 2003, Vol.40(6), pp.750-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Political Economy and International Institutions (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 February 1997, Vol.34(1), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Politics and Society (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 1997, Vol.34(4), pp.488-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Asia since Independence. The Washington Papers/168 (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 1997, Vol.34(2), pp.243-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2000, Vol.37(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus (Book Review)

Baev, Pavel ; Pavel Baev

Journal of Peace Research, 1 July 2008, Vol.45(4), pp.580-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433 ; DOI: 10.1177/0022343308091362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Russian Politics: A Reader (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2002, Vol.39(1), pp.129-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 2001, Vol.38(6), pp.760-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Its New Diasporas (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2002, Vol.39(1), pp.133-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sale of the Century: The Inside Story of the Second Russian Revolution (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2001, Vol.38(1), pp.115-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998 (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 September 2001, Vol.38(5), pp.651-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of NATO: Enlargement, Russia, and European Security (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 2000, Vol.37(3), pp.407-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Political Order: Conflict and State Building (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 1998, Vol.35(6), pp.775-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small States in a Turbulent Environment: The Baltic Perspective (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 1998, Vol.35(3), pp.406-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Russia in Transition

Baev, Pavel K

Journal of Peace Research, August 1996, Vol.33(3), pp.371-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power (Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, 1 October 1999, Vol.58(3), pp.707-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2697621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (18)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Pavel Baev
  3. Baev, P
  4. Baev, Pavel K.
  5. Pavel K. Baev

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...