skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Subaltern Studies

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 1 September 2012, Vol.47(35), pp.44-49

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIAN CINEMA: Then and Now

Chatterjee, Partha

India International Centre Quarterly, 1 October 2012, Vol.39(2), pp.45-53

ISSN: 03769771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire after Globalisation

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 11 September 2004, Vol.39(37), pp.4155-4164

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community in the East

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 07 February 1998, Vol.33(6), pp.277-282

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Nation? Or Within?

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 04 January 1997, Vol.32(1/2), pp.30-34

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secularism and Toleration

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 09 July 1994, Vol.29(28), pp.1768-1777

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of a Marxist Political Theory: Considerations on Colletti

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 17 October 1981, Vol.16(42/43), pp.PE2-PE8

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (1)
  2. 1994đến1996  (1)
  3. 1997đến1997  (1)
  4. 1998đến2004  (2)
  5. Sau 2004  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...