skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Power and American Foreign Policy

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, June 2004, Vol.119(2), pp.255-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/20202345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American Power

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, December 2002, Vol.117(4), pp.545-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/798134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing nature of world power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 1990, Vol.105(2), p.177(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2006, Vol.85(4), p.139

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20032047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Decline of America's Soft Power: Why Washington Should Worry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of America's Soft Power: Why Washington Should Worry

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2004, Vol.83(3), p.16

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20033972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. power and strategy after Iraq

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 2003, Vol.82(4), pp.60-73

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Globalization's Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization's Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2001, Vol.80(4), p.2

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20050221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining the national interest

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1999, Vol.78(4), pp.22-35

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
America's Information Edge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Information Edge

Nye, Joseph S. ; Owens, William A.

Foreign Affairs, 1996, Vol.75(2), p.20

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20047486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International economics and international politics: a framework for analysis

Bergsten, C. Fred ; Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1975, Vol.29(1), pp.3-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old wars and future wars: causation and prevention

Nye, Joseph S. , Jr.

The Journal of Interdisciplinary History, Spring, 1988, Vol.18(4), p.581(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American pictorial.(Letter to the Editor)

Arndt, Richard ; Richmond, Yale ; Nye, Joseph S. , Jr. ; Zayani, Mohamed

The Wilson Quarterly, Autumn, 2005, Vol.29(4), p.4(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-3276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1990  (2)
  2. 1990đến1998  (2)
  3. 1999đến2001  (2)
  4. 2002đến2004  (4)
  5. Sau 2004  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...