skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Subaltern Studies

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 1 September 2012, Vol.47(35), pp.44-49

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's Divide: Economic Growth and Marginalized Groups

Chatterjee, Partha

The Brown Journal of World Affairs, 1 April 2008, Vol.14(2), pp.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Economic Transformation in India

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 19 April 2008, Vol.43(16), pp.53-62

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classes, Capital and Indian Democracy

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 15 November 2008, Vol.43(46), pp.89-93

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Nation? Or within?

Chatterjee, Partha

Social Text, 1 October 1998, Issue, pp.57-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01642472 ; E-ISSN: 15271951 ; DOI: 10.2307/466770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire after Globalisation

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 11 September 2004, Vol.39(37), pp.4155-4164

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Nation? Or Within?

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 04 January 1997, Vol.32(1/2), pp.30-34

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Gramsci's 'Fundamental Mistake'

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 30 January 1988, Vol.23(5), pp.PE24-PE26

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1997  (1)
  2. 1997đến1997  (1)
  3. 1998đến2003  (1)
  4. 2004đến2008  (4)
  5. Sau 2008  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...