skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier

Hlepas, Nikolaos-Komninos ;Kersting, Norbert ;Kuhlmann, Sabine ;Swianiewicz, Pawel ;Teles, Filipe;; Hlepas, Nikolaos-Komninos ; Kersting, Norbert ; Kuhlmann, Sabine ; Swianiewicz, Pawel ; Teles, Filipe

ISBN: 978-3-319-64724-1 ; E-ISBN: 978-3-319-64725-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64725-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Political Culture and Participation in Urban China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Culture and Participation in Urban China

Zhong, Yang

ISBN: 978-981-10-6267-4 ; E-ISBN: 978-981-10-6268-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6268-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy

Skelcher, Chris; Sullivan, Helen; Jeffares, Stephen

E-ISBN: 9781137314789 E-ISBN: 1137314788 DOI: 10.1057/9781137314789 ISBN: 9780230273221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment

Handler, Joel F.

E-ISBN 140080339X ; E-ISBN 1400821983 ; E-ISBN 9780691044613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ;Arretche, Marta ;Kubler, Daniel ;Razin, Eran;; Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Empowered participation reinventing urban democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowered participation reinventing urban democracy

Fung, Archon

E-ISBN 0691115354 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870

Starr, S. Frederick

E-ISBN 0691030901 ; E-ISBN 069110008X ; E-ISBN 1400871255 ; E-ISBN 9780691619675 ; E-ISBN 9781400871254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Political opposition and local politics in Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political opposition and local politics in Japan

Steiner, Kurt

E-ISBN 0691022011 ; E-ISBN 0691076251 ; E-ISBN 9780691615431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey

Tan, Evrim

ISBN: 978-3-030-02046-0 ; E-ISBN: 978-3-030-02047-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-02047-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Local elections and the politics of small-scale democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local elections and the politics of small-scale democracy

Oliver, J. Eric

E-ISBN 9780691143569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform

Hambleton, Robin; Gross, Jill

E-ISBN: 9780230608795 E-ISBN: 0230608795 DOI: 10.1057/9780230608795 ISBN: 9780230602304 ISBN: 9781403975737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2009  (2)
  2. 2009đến2012  (2)
  3. 2013đến2014  (2)
  4. 2015đến2018  (5)
  5. Sau 2018  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...