skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Political Science and International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context

Bell, Daniel A

E-ISBN 0691123071 ; E-ISBN 069112308X ; E-ISBN 9780691123080 ; E-ISBN 9780691123073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Quality of Democracy in Korea: Three Decades after Democratization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quality of Democracy in Korea: Three Decades after Democratization

Mosler, Hannes B. ;Lee, Eun-Jeung ;Kim, Hak-Jae;; Mosler, Hannes B. ; Lee, Eun-Jeung ; Kim, Hak-Jae

ISBN: 978-3-319-63918-5 ; E-ISBN: 978-3-319-63919-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-63919-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies

Costa Pinto, António ;Cotta, Maurizio ;Tavares de Almeida, Pedro;; Costa Pinto, António ; Cotta, Maurizio ; Tavares de Almeida, Pedro

ISBN: 978-3-319-62312-2 ; E-ISBN: 978-3-319-62313-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-62313-9

Toàn văn không sẵn có

4
Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Jakala, Michaelina ;Kuzu, Durukan ;Qvortrup, Matt;; Jakala, Michaelina ; Kuzu, Durukan ; Qvortrup, Matt

ISBN: 978-3-319-67097-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67098-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy

Chrysis, Alexandros

ISBN: 978-3-319-57540-7 ; E-ISBN: 978-3-319-57541-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57541-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Emergency politics Paradox, law, democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency politics Paradox, law, democracy

Honig, Bonnie

E-ISBN 1400830966 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Against democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against democracy

Brennan, Jason

E-ISBN 9780691178493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Our compelling interests the value of diversity for democracy and a prosperous society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our compelling interests the value of diversity for democracy and a prosperous society

Lewis, Earl

E-ISBN 9780691178837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The real world of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real world of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691090009 ; E-ISBN 0691090017 ; E-ISBN 9780691090016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy

Archibugi, Daniele

E-ISBN 1400829763 ; E-ISBN 0691134901 ; E-ISBN 9780691166537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies

Lluch, Jaime

E-ISBN: 9781137288998 E-ISBN: 113728899X DOI: 10.1057/9781137288998 ISBN: 9781137288981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Political Equality in Transnational Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Equality in Transnational Democracy

Erman, Eva ; Näsström, Sofia;; Erman, Eva ; Nasstrom, Sofia

E-ISBN: 9781137372246 E-ISBN: 1137372249 DOI: 10.1057/9781137372246 ISBN: 9781137369864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)

Rutherford, Bruce K

E-ISBN 0691136653 ; E-ISBN 9780691158044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics

Schwartz, Joseph M

E-ISBN 1400807174 ; E-ISBN 1400821770 ; E-ISBN 9780691033570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The state of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691115478 ; E-ISBN 140082589X ; E-ISBN 9780691123967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Policy-Driven Democratization : Geometrical Perspectives on Transparency, Accountability, and Corruption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy-Driven Democratization : Geometrical Perspectives on Transparency, Accountability, and Corruption

Blind, Peride K.

E-ISBN: 9781137294784 E-ISBN: 1137294787 DOI: 10.1057/9781137294784 ISBN: 9781137294777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The China model political meritocracy and the limits of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China model political meritocracy and the limits of democracy

Bell, Daniel A

E-ISBN 9780691173047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
What democracy is for on freedom and moral government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What democracy is for on freedom and moral government

Ringen, Stein

E-ISBN 0691129843 ; E-ISBN 0691141169 ; E-ISBN 9780691141169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The democratic imagination in America conversations with our past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratic imagination in America conversations with our past

Hanson, Russell L

E-ISBN 0691022380 ; E-ISBN 0691076901 ; E-ISBN 9780691611372 ; E-ISBN 9781400857852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2007  (3)
 3. 2008đến2010  (10)
 4. 2011đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bell, Daniel A.
 2. Shapiro, Ian
 3. Müller, Lisa
 4. Harfst, Philipp
 5. Knight, Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...