skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy

Skelcher, Chris; Sullivan, Helen; Jeffares, Stephen

E-ISBN: 9781137314789 E-ISBN: 1137314788 DOI: 10.1057/9781137314789 ISBN: 9780230273221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development

Saich, Tony; Hu, Biliang

E-ISBN: 9781137035158 E-ISBN: 1137035153 DOI: 10.1057/9781137035158 ISBN: 9781137035141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ;Arretche, Marta ;Kubler, Daniel ;Razin, Eran;; Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870

Starr, S. Frederick

E-ISBN 0691030901 ; E-ISBN 069110008X ; E-ISBN 1400871255 ; E-ISBN 9780691619675 ; E-ISBN 9781400871254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform

Hambleton, Robin; Gross, Jill

E-ISBN: 9780230608795 E-ISBN: 0230608795 DOI: 10.1057/9780230608795 ISBN: 9780230602304 ISBN: 9781403975737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Race, Performance, and Approval of Mayors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Performance, and Approval of Mayors

Howell, Susan E.

E-ISBN: 9780230603325 E-ISBN: 0230603327 DOI: 10.1057/9780230603325 ISBN: 9781403974594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...