skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Presidential Rule in Ukraine: Hybrid Regime Dynamics under Semi-Presidentialism

Sedelius, Thomas ; Berglund, Sten; Transition Identity and Civil Society (TICS), Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap ; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Baltic Journal of Law and Politics, 2012, Vol. 5(1), pp. 20-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0454 ; DOI: 10.2478/v10076-012-0002-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types

Sedelius, Thomas ; Linde, Jonas

Democratization, 02 January 2018, Vol.25(1), pp.136-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-Executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Government and Opposition, 2010, Vol. 45(4), pp. 505-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-257X ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demokrati eller presidentdiktatur?: Konstitutionella vägval i postkommunistiska länder

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Nordisk Østforum, 2008, Vol. 22(2), pp. 141-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-7220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-premiär eller pro-president?: Om distinktionen mellan parlamentarism, presidentialism och semi-presidentialism

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Statsvetenskaplig Tidskrift, 2002, Vol. 105(4), pp. 273-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-0747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
E-deltagande som medborgerligt och politiskt projekt
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-deltagande som medborgerligt och politiskt projekt

Sedelius, Thomas ; Åström, Joachim

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet, pp.127-135

Toàn văn sẵn có

7
Representativ demokrati 2.0: en utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representativ demokrati 2.0: en utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Åström, Joachim ; Sedelius, Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tug-of-war between presidents and prime ministers: semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas

Örebro Studies in Political Science, 2006

Series ISSN: 1650-1632 ; ISSN: 1650-1632 ; ISSN: 1650-1632 ; ISBN: 9176684881

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tug-of-war between presidents and prime ministers: semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas; Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

ISSN: 1650-1632 ; ISBN: 91-7668-488-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (2)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Swedish  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...