skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 436  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, Ethnicity, and Nationalism in Burma

Za Mang, Pum

Journal of Church and State, 2017, Vol. 59(4), pp.626-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csw074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing linguistic nationalism through constitutional design: Lessons from South Asia

Choudhry, Sujit

International Journal of Constitutional Law, Vol. 7(4), pp.577-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mop026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From nationalism to internationalism: civil religion and the festival of Saint Catherine of Siena, 1940-2003

Parsons, Gerald A.

Journal of Church and State, Autumn, 2004, Vol.46(4), p.861(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian nationalism and its implications for educational philosophy

Cox, William F. , Jr.

Journal of Church and State, Wntr, 1997, Vol.39(1), p.131-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish identity, Israeli nationalism, and Soviet Jewish migration

Tabory, Ephraim

Journal of Church and State, Spring, 1991, Vol.33(2), p.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the boundaries of democratic secession: Liberalism, nationalism, and the right of minorities to self-determination

Mancini, Susanna

International Journal of Constitutional Law, 2008, 2008, Vol. 6(3-4), pp.553-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mon022

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The weakness of Russian nationalism

Lieven, Anatol;

Survival, 01 January 1999, Vol.41(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1093/survival/41.2.53

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese nationalism, US policy and Asian security

Miles, J

Survival, 01 January 2000, Vol.42(4), pp.51-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1093/survival/42.4.51

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching nationalism to the Chinese: Margaret Moninger at the Hainan Presbyterian mission schools, 1915-1927

Lodwick, Kathleen L.

Journal of Church and State, Autumn, 1994, Vol.36(4), p.833-846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Militant Buddhist Nationalism: The Case of Burma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Militant Buddhist Nationalism: The Case of Burma

Lewy, G.

Journal of Church and State, 01/01/1972, Vol.14(1), pp.19-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/14.1.19

Toàn văn sẵn có

11
Missions and the New Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missions and the New Nationalism

Beaver, R. P.

Journal of Church and State, 11/01/1961, Vol.3(2), pp.149-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/3.2.149

Toàn văn sẵn có

12
The Problem of Nationalism in Church-State Relationships
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of Nationalism in Church-State Relationships

Wood, J. E.

Journal of Church and State, 04/01/1968, Vol.10(2), pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/10.2.249

Toàn văn sẵn có

13
Church versus State in South Africa: The Christian Institute and the Resurgence of African Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Church versus State in South Africa: The Christian Institute and the Resurgence of African Nationalism

Walshe, P.

Journal of Church and State, 10/01/1977, Vol.19(3), pp.457-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/19.3.457

Toàn văn sẵn có

14
Nationalism and the Kingdom of God according to Hans Kohn and Carlton J. H. Hayes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Kingdom of God according to Hans Kohn and Carlton J. H. Hayes

Moses, H. V.

Journal of Church and State, 04/01/1975, Vol.17(2), pp.259-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/17.2.259

Toàn văn sẵn có

15
Nationalism: A Religion. By Carlton J. H. Hayes. New York: The Macmillan Co., 1960. xi+187 pp. $5.00
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: A Religion. By Carlton J. H. Hayes. New York: The Macmillan Co., 1960. xi+187 pp. $5.00

Wood, J. E.

Journal of Church and State, 11/01/1962, Vol.4(2), pp.215-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/4.2.215

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beheading the Saint Nationalism, Religion, and Secularism in Quebec. By Geneviève Zubrzycki

Boudreau, Spencer

Journal of Church and State, 2018, Vol. 60(1), pp.147-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csx102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hopes and Uncertainties: Liberia’s Journey to End Impunity

Weah, Aaron

International Journal of Transitional Justice, 2012, Vol. 6(2), pp.331-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-7716 ; E-ISSN: 1752-7724 ; DOI: 10.1093/ijtj/ijs007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The West Lothian Question 1

Bogdanor, Vernon

Parliamentary Affairs, 2010, Vol. 63(1), pp.156-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsp044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John P. Mackintosh, Devolution and the Union

Walker, Graham

Parliamentary Affairs, 2013, Vol. 66(3), pp.557-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gss002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain: Catalonia and the Basque country

Guibernau, Montserrat

Parliamentary Affairs, Jan, 2000, Vol.53(1), p.55(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 436  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (435)
 2. Toàn văn trực tuyến (253)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (15)
 2. 1972đến1988  (16)
 3. 1989đến1997  (46)
 4. 1998đến2007  (152)
 5. Sau 2007  (206)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (333)
 2. Bình xét khoa học  (103)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rosenbaum, Stuart E.
 2. Anonymous
 3. Hendon, David W.
 4. Tonge, J.
 5. Hendon, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...