skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Tác giả/ người sáng tác: Duara, Prasenjit xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Work: Asian Elites and National Identities

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.928-929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Hevia, James

Philosophy East and West, Vol.47(4), pp.603-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duara, Prasenjit
  2. Hevia, James
  3. Schmid, Andre
  4. Hevia, James L.
  5. Prasenjit Duara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...