skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Justice

Van Parijs, Philippe

Politics, Philosophy & Economics, February 2002, Vol.1(1), pp.59-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-594X ; DOI: 10.1177/1470594X02001001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Consolidation vs European Integration: The Language Issue in Slovakia

Harlig, Jeffrey

Security Dialogue, December 1997, Vol.28(4), pp.479-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010697028004008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing Language: Linguistic Security and the Sources of Ethnic Conflict: A Rejoinder

King, Charles

Security Dialogue, December 1997, Vol.28(4), pp.493-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010697028004009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Identities of a European State

Laitin, David D

Politics & Society, September 1997, Vol.25(3), pp.277-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3292 ; E-ISSN: 1552-7514 ; DOI: 10.1177/0032329297025003002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics without the Vernacular: Liberal Culturalism and the Language Policy of the European Union

Bonotti, Matteo

Politics, October 2013, Vol.33(3), pp.196-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.12006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, Language Revival and Employment

Lewis, Huw

Political Studies, December 2011, Vol.59(4), pp.1017-1033 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2011.00880.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of language: debates and identities in contemporary Brittany

Gemie, S

French Cultural Studies, June 2002, Vol.13(38), pp.145-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-1558 ; E-ISSN: 1740-2352 ; DOI: 10.1177/095715580201300202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Versus Nation in South Asia: Linking Language and Governance

Oommen, T.K

South Asian Survey, September 2002, Vol.9(2), pp.275-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0971-5231 ; DOI: 10.1177/097152310200900209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Language: Match or Mismatch?

Grin, François

International Political Science Review, January 1994, Vol.15(1), pp.25-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-5121 ; E-ISSN: 1460-373X ; DOI: 10.1177/019251219401500103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Dialects among Serbs, Croats, and Muslims in the Former Yugoslavia

Greenberg, Robert D

East European Politics & Societies, September 1996, Vol.10(3), pp.393-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325496010003002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Recognition as a Source of Confidence in the Justice System

Liu, Amy H ; Baird, Vanessa A

Comparative Political Studies, October 2012, Vol.45(10), pp.1203-1229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414011434294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Politics in the 1980s: The Story of U.S. English

Tarver, Heidi

Politics & Society, June 1989, Vol.17(2), pp.225-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3292 ; E-ISSN: 1552-7514 ; DOI: 10.1177/003232928901700204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory and Language Policy

Patten, Alan

Political Theory, October 2001, Vol.29(5), pp.691-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591701029005005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy in Ukraine: What People Want the State to Do

Kulyk, Volodymyr

East European Politics & Societies and Cultures, May 2013, Vol.27(2), pp.280-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325412474684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and luck

De Schutter, Helder ; Ypi, Lea

Politics, Philosophy & Economics, November 2012, Vol.11(4), pp.357-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-594X ; E-ISSN: 1741-3060 ; DOI: 10.1177/1470594X11416776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and identity in Ukraine after Euromaidan

Kulyk, Volodymyr

Thesis Eleven, October 2016, Vol.136(1), pp.90-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513616668621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Politics and Regional Nationalist Mobilization in Galicia and Wales

van Morgan, Sydney

Ethnicities, December 2006, Vol.6(4), pp.451-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796806070718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Official-English and the States: Influences on Declaring English the Official Language in the United States

Schildkraut, Deborah J

Political Research Quarterly, June 2001, Vol.54(2), pp.445-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/106591290105400211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and Global English: Language Politics in Globalisation Debates

Ives, Peter

Political Studies, June 2010, Vol.58(3), pp.516-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2009.00781.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental Choice and Language-of-Instruction Policies and Practices in Estonia

Kemppainen, Raija ; Ferrin, Scott Ellis

Education and Urban Society, November 2002, Vol.35(1), pp.76-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1245 ; E-ISSN: 1552-3535 ; DOI: 10.1177/001312402237215

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1999  (5)
 3. 2000đến2001  (3)
 4. 2002đến2007  (7)
 5. Sau 2007  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (25)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kulyk, Volodymyr
 2. Tarver, Heidi
 3. Itçaina, Xabier
 4. Kemppainen, Raija
 5. Ypi, Lea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...