skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting Sociology Back into the Sociology of Law

Travers, Max

Journal of Law and Society, 1 December 1993, Vol.20(4), pp.438-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478 ; DOI: 10.2307/1410211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The new bureaucracy - Quality assurance and its critics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new bureaucracy - Quality assurance and its critics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847422354 ; E-ISBN: 1847422357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Theory and Method in Socio-Legal Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and Method in Socio-Legal Research

Banakar, Reza ; Travers, Max

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

5
Introduction to Law and Social Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Law and Social Theory

Banakar, Reza ; Travers, Max

ISBN: 9781841132099

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDUCTING LAW AND SOCIETY RESEARCH: REFLECTIONS ON METHODS AND PRACTICES edited by SIMON HALLIDAY AND PATRICK SCHMIDT

Travers, Max

Journal of Law and Society, December 2009, Vol.36(4), pp.607-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X ; E-ISSN: 1467-6478 ; DOI: 10.1111/j.1467-6478.2009.00489.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas in the Courtroom: A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, March, 1999, Vol.27(1), p.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lawyers in a Postmodern World: Translation and Transgression (Book Review)

Travers, Max

Journal of Law and Society, 1 September 1994, Vol.21(3), pp.406-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478 ; DOI: 10.2307/1410744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in Everyday Life

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1994, Vol.22(2), p.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rape on Trial: How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change (Book Review)

Travers, Max

Discourse & Society, 1 January 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09579265 ; E-ISSN: 14603624

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1996  (2)
 3. 1997đến1998  (1)
 4. 1999đến2002  (3)
 5. Sau 2002  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (5)
 2. Sách  (3)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Travers, Max
 2. Travers, M.
 3. Banakar, Reza
 4. Harrington, Christine
 5. Komter, Martha L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...