skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Africa Spectrum xóa Chủ đề: Political Culture xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2013 elections in Zimbabwe: end of an era for human rights discourse?/Die wahlen in Zimbabwe 2013: das ende einer ara des menschenrechtsdiskurses?(Report)

Ncube, Cornelias

Africa Spectrum, 2013, Vol.48(3), p.99(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threats to constitutionalism by liberation movements in Southern Africa

Southall, Roger

Africa Spectrum, 2014, Vol.49(1), p.79(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Legacies of Armed Rebellion in Burundi's Maquis par Excellence

Van Acker, Tomas

Africa Spectrum, August 2016, Vol.51(2), pp.15-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: 10.1177/000203971605100202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Southall, R
  2. Tomas Van Acker
  3. Neube, Cornelias
  4. van Acker, Tomas
  5. Ncube, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...