skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Polanka, Sue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Management Basics, 6th Edition.(Resources for the Teacher Librarian)('Building and Managing E-book Collections: A How-to-do-it Manual for Librarians,' 'No Shelf Required 2: Use and Management of Electronic Books' and 'Managing Electronic Resources: A Lita Guide')(Book review)

Loertscher, David V.

Teacher Librarian, Oct, 2012, Vol.39(6), p.39(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-1782

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Shelf Required 2: Use and Management of Electronic Books.(Brief article)(Book review)

Loertscher, David V.

Teacher Librarian, June, 2012, Vol.39(5), p.50(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-1782

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarian's library: building the Shelfless library.(Book review)

Muller, Karen

American Libraries, May-June, 2012, Vol.43(5-6), p.90(2)

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No shelf required 2; use and management of electronic books.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, April, 2012

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loertscher, David V.
  2. Muller, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...