skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa Chủ đề: Plutonium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust building with explanation interfaces

Pu, Pearl ; Chen, Li

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.93-100

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111475

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.22-31

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216308

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of two compound critiquing systems

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.317-320

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216356

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining preference-based search results through Bayesian filtering

Zhang, Jiyong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.294-297

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216350

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Pearl
  2. Pu, P.
  3. Zhang, J.
  4. Zhang, Jiyong
  5. Chen, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...