skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Pleistocene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno-Cultural Characterization of the MIS 5 (c. 105 – 90 Ka) Lithic Industries at Blombos Cave, Southern Cape, South Africa

Douze, Katja ; Wurz, Sarah ; Henshilwood, Christopher Stuart; Petraglia, Michael D. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142151 ; PMCID: 4651340 ; PMID: 26580219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Howiesons Poort lithic sequence of Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa.(Research Article)

Douze, Katja ; Delagnes, Anne ; Wurz, Sarah ; Henshilwood, Christopher Stuart

PLoS ONE, Nov 7, 2018, Vol.13(11), p.e0206238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0206238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa

Reynard, Jerome P ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen L ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 01 May 2016, Vol.449, pp.349-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-0182 ; E-ISSN: 1872-616X ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Evidence for the Extensive Heat Treatment of Silcrete in the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter (Layer PBD, 65 ka), South Africa.(Research Article)

Delagnes, Anne ; Schmidt, Patrick ; Douze, Katja ; Wurz, Sarah ; Bellot-Gurlet, Ludovic ; Conard, Nicholas J. ; Nickel, Klaus G. ; van Niekerk, Karen L. ; Henshilwood, Christopher S.

PLoS ONE, Oct 19, 2016, Vol.11(10), p.e0163874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Dusseldor, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, January 2013, Vol.109(5-6), pp.01-07 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Wurz, Sarah Jacoba Deborah ; Lombard, Marlize ; Dusseldorp, Gerrit L.

South African Journal of Science 2013, 109(5/6):1-7

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Wurz, Sarah Jacoba Deborah ; Lombard, Marlize ; Dusseldorp, Gerrit L

South African Journal of Science 2013, 109(5/6):1-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wurz, Sarah
  2. Wurz, S
  3. Douze, Katja
  4. Henshilwood, CS
  5. Lombard, Marlize

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...