skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Computer Applications (General) (Ci) xóa Tất cả các phiên bản Platforms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOLD: a mixed-initiative wizard for producing multi-platform user interfaces

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.331-333

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964522

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graceful degradation of user interfaces as a design method for multiplatform systems

Florins, Murielle ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.140-147

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964469

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct manipulation of user interfaces for migration

Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; López, Pascual

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.140-147

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111483

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible re-engineering of web sites

Bouillon, Laurent ; Vanderdonckt, Jean ; Chow, Kwok

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.132-139

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964468

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying model-based techniques to the development of UIs for mobile computers

Eisenstein, Jacob ; Vanderdonckt, Jean ; Puerta, Angel

Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces, 01 January 2001, pp.69-76

ISBN: 1581133251 ; ISBN: 9781581133257 ; DOI: 10.1145/359784.360122

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.264-266

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111505

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SketchiXML: towards a multi-agent design tool for sketching user interfaces based on USIXML

Coyette, Adrien ; Faulkner, Stéphane ; Kolp, Manuel ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.75-82

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045461

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Florins, Murielle
  4. Michotte, Benjamin
  5. Coyette, Adrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...