skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Planning Ethics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0: Four Reasons Why AICP Needs an Open Data Ethic

Schweitzer, Lisa A. ; Afzalan, Nader

Journal of the American Planning Association, 03 April 2017, Vol.83(2), p.161-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-4363 ; E-ISSN: 1939-0130 ; DOI: 10.1080/01944363.2017.1290495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Advocacy and Equity Planning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advocacy and Equity Planning

Krumholz, Norman

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.218-222

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.74001-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

URBAN SEGREGATION IN THE DEEP SOUTH: RACE, EDUCATION, AND PLANNING ETHICS IN JACKSON, MISSISSIPPI

Dalbey, Matthew ; Harris, William

Race, Gender & Class, 2005, Vol.12(3/4), pp.11-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10828354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Afzalan, Nader
  2. Matthew Dalbey
  3. Wesley, Joan
  4. Schweitzer, L.A.
  5. Dalbey, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...