skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Chủ đề: Political Science xóa Chủ đề: Public Policy xóa Chủ đề: Planning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation

Denis Dillon ; Bryan Fanning

E-ISBN 9781409420682 ; E-ISBN 9781409420699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...