skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Chủ đề: Placement xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The child wise programme: a course to enhance the self-confidence and behaviour management skills of foster carers with challenging children.(Report)

Herbert, Martin ; Wookey, Jenny

Adoption & Fostering, Winter, 2007, Vol.31(4), p.27(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability: still taboo in family placement?(Report)

Cousins, Jennifer

Adoption & Fostering, Summer, 2009, Vol.33(2), p.54(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's the problem with kinship care?(Report)

Argent, Hedi

Adoption & Fostering, Fall, 2009, Vol.33(3), p.6(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making kinship care work.(Report)

Farmer, Elaine

Adoption & Fostering, Fall, 2009, Vol.33(3), p.15(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colour matters in care: ethnicity, health and child placement: report of BAAF Health Group annual meeting, 5 October 2009.(Health notes)(Conference notes)

Cooper, Beatrice

Adoption & Fostering, Winter, 2009, Vol.33(4), p.78(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transracial adoption policies and practices: the US experience

Mcroy, Ruth ; Griffin, Amy

Adoption & Fostering, Fall, 2012, Vol.36(3), p.38(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diversity and complexity of the everyday lives of mixed racial and ethnic families: implications for adoption and fostering practice and policy.(Report)

Caballero, Chamion ; Edwards, Rosalind ; Goodyer, Annabel ; Okitikpi, Toyin

Adoption & Fostering, Fall, 2012, Vol.36(3), p.9(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New ways of thinking about the influence of cultural identity, place and spirituality on child development within child placement practice.(Report)

Sharley, Victoria

Adoption & Fostering, 2012, Vol.36(3), p.112(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full adoption in England and Wales and France: a comparative history of law and practice (1926–2015)1

Mignot, Jean-François

Adoption & Fostering, July 2017, Vol.41(2), pp.142-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575917704551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disenfranchised grief: the emotional impact experienced by foster carers on the cessation of a placement

Lynes, David ; Sitoe, Angela

Adoption & Fostering, March 2019, Vol.43(1), pp.22-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575918823433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Edwards, Rosalind
  2. Argent, Hedi
  3. Lynes, David
  4. Okitikpi, Toyin
  5. Wookey, Jenny

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...