skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Chủ đề: Mycology xóa Chủ đề: Pisco xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimización de los medios de propagación y enraizamiento in vitro de las variedades "criollas" de vid para elaborar pisco/Optimization of media for in vitro propagation and rooting of creole grapevine varieties utilized for pisco making

González, Eugenio ; Pignataro, Diego ; Orjeda, Gisella ; Gonzáles, Wilfredo ; Clark, Daniel

Revista Peruana de Biologia, Dec 2011, Vol.18(3), pp.361-366

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pignataro, Diego
  2. Eugenio González
  3. Wilfredo L. Gonzáles
  4. Clark, Daniel
  5. González, Eugenio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...