skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Physics xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Field Theoretic Method in Phase Transformations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field Theoretic Method in Phase Transformations

Umantsev, Alexander

Series ISSN: 0075-8450 ; ISBN: 978-1-4614-1486-5 ; E-ISBN: 978-1-4614-1487-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1487-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Reconstruction of Macroscopic Maxwell Equations: A Single Susceptibility Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Macroscopic Maxwell Equations: A Single Susceptibility Theory

Cho, Kikuo

Series ISSN: 0081-3869 ; ISBN: 978-3-662-58423-1 ; E-ISBN: 978-3-662-58424-8 ; DOI: 10.1007/978-3-662-58424-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...