skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 442.539  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Goodwin, Frank ; Guruswamy, Sivaraman ; Kainer, Karl U ; Kammer, Catrin ; Knabl, Wolfram ; Koethe, Alfred ; Leichtfried, Gerhard ; Schlamp, Günther ; Stickler, Roland ; Warlimont, Hans; Martienssen, Werner (Editor) ; Warlimont, Hans (Editor)

Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data, pp.161-430

ISBN: 9783540443766 ; ISBN: 3540443762 ; E-ISBN: 9783540304371 ; E-ISBN: 3540304371 ; DOI: 10.1007/3-540-30437-1_5

Toàn văn sẵn có

2
Electron Correlation in Metals
Electron Correlation in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron Correlation in Metals

ISBN0-521-57232-0;ISBN0-521-14768-9;ISBN1-107-15730-7;ISBN9786610702350;ISBN0-511-23038-9;ISBN0-511-31648-8;ISBN0-511-53490-6;ISBN1-280-70235-4;ISBN0-511-23115-6;ISBN0-511-22874-0;ISBN0-511-22958-5

Truy cập trực tuyến

3
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Povh, Bogdan ; Rosina, Mitja

Scattering and Structures: Essentials and Analogies in Quantum Physics, pp.159-176

ISBN: 9783540231561 ; ISBN: 3540231560 ; E-ISBN: 9783540278443 ; E-ISBN: 3540278443 ; DOI: 10.1007/3-540-27844-3_13

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superlattices and microstructures

ISSN0749-6036

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Phase Equilibria

ISSN1054-9714

Truy cập trực tuyến

6
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Electrodynamics of Solids: Optical Properties of Electrons in Matter, pp.301-338

ISBN: 9780521592536 ; ISBN: 9780521597265 ; ISBN: 0521592534 ; ISBN: 0521597269 ; E-ISBN: 9780511606168 ; E-ISBN: 0511606168 ; DOI: 10.1017/CBO9780511606168.016

Toàn văn không sẵn có

7
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Electrodynamics of Solids: Optical Properties of Electrons in Matter, pp.92-135

ISBN: 9780521592536 ; ISBN: 9780521597265 ; ISBN: 0521592534 ; ISBN: 0521597269 ; E-ISBN: 9780511606168 ; E-ISBN: 0511606168 ; DOI: 10.1017/CBO9780511606168.007

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodal-chain metals

Tomáš Bzdušek ; Quansheng Wu ; Andreas Rüegg ; Manfred Sigrist ; Alexey A. Soluyanov

Nature, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature19099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main-group elements as transition metals

Philip P. Power

Nature, 2010, Vol.463(7278), p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature08634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basin-scale transport of hydrothermal dissolved metals across the South Pacific Ocean

Joseph A. Resing ; Peter N. Sedwick ; Christopher R. German ; William J. Jenkins ; James W. Moffett ; Bettina M. Sohst ; Alessandro Tagliabue

Nature, 2015, Vol.523(7559), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature14577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polar metals by geometric design

T. H. Kim ; D. Puggioni ; Y. Yuan ; L. Xie ; H. Zhou ; N. Campbell ; P. J. Ryan ; Y. Choi ; J.-W. Kim ; J. R. Patzner ; S. Ryu ; J. P. Podkaminer ; J. Irwin ; Y. Ma ; C. J. Fennie ; M. S. Rzchowski ; X. Q. Pan ; V. Gopalan ; J. M. Rondinelli ; C. B. Eom

Nature, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature17628

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-magnet rotary flowmeter for liquid metals

Priede, Jānis ; Buchenau, Dominique ; Gerbeth, Gunter

Journal of Applied Physics, 01 August 2011, Vol.110(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3610440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History-independent cyclic response of nanotwinned metals

Qingsong Pan ; Haofei Zhou ; Qiuhong Lu ; Huajian Gao ; Lei Lu

Nature, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature24266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials chemistry: A magnetic facelift for non-magnetic metals

Raman, Karthik V ; Moodera, Jagadeesh S

Nature, 06 August 2015, Vol.524(7563), pp.42-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 26245578 Version:1 ; DOI: 10.1038/524042a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of tech metals is ongoing

Filella, Montserrat ; Dror, Ishai ; Rauch, Sebastien

Nature, June 2018, Vol.558(7710), pp.372 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 29921854 Version:1 ; DOI: 10.1038/d41586-018-05455-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of high purity metals for advanced devices

Isshiki, Minoru ; Mimura, Kouji ; Uchikoshi, Masahito

Thin Solid Films, 2011, Vol.519(24), pp.8451-8455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2011.05.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary stability governs hardening and softening in extremely fine nanograined metals

Hu, J ; Shi, Y N ; Sauvage, X ; Sha, G ; Lu, K

Science (New York, N.Y.), 24 March 2017, Vol.355(6331), pp.1292-1296 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 28336664 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aal5166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dislocation nucleation governed softening and maximum strength in nano-twinned metals

Xiaoyan Li ; Yujie Wei ; Lei Lu ; Ke Lu ; Huajian Gao

Nature, 2010, Vol.464(7290), p.877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature08929

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser ablation dynamics in metals: The thermal regime

Mezzapesa, F. P. ; Columbo, L. L. ; Brambilla, M. ; Dabbicco, M. ; Ancona, A. ; Sibillano, T. ; Scamarcio, G.

Applied Physics Letters, 02 July 2012, Vol.101(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4732507

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconductivity in Weyl metals

Bednik, G ; Zyuzin, A ; Burkov, A; Burkov, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.92.035153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 442.539  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (308.778)
 2. Toàn văn trực tuyến (351.000)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (4.828)
 2. 1959đến1973  (32.860)
 3. 1974đến1988  (70.450)
 4. 1989đến2004  (125.843)
 5. Sau 2004  (207.035)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (425.659)
 2. French  (18.273)
 3. German  (14.359)
 4. Chinese  (9.028)
 5. Japanese  (6.291)
 6. Korean  (3.233)
 7. Russian  (2.624)
 8. Spanish  (1.321)
 9. Portuguese  (669)
 10. Dutch  (480)
 11. Italian  (439)
 12. Norwegian  (347)
 13. Finnish  (323)
 14. Ukrainian  (228)
 15. Danish  (205)
 16. Romanian  (160)
 17. Polish  (150)
 18. Czech  (108)
 19. Hungarian  (39)
 20. Turkish  (32)
 21. Hebrew  (19)
 22. Greek  (14)
 23. Arabic  (5)
 24. Icelandic  (2)
 25. Persian  (2)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johansson, B.
 2. Vitos, L.
 3. Vitos, Levente
 4. Zhao, Jijun
 5. Sachdev, Subir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...