skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Physics xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple optical trapping and binding: new routes to self-assembly

Imár, T ; Romero, L C Dávila ; Dholakia, K ; Andrews, D L

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2010, Vol.43(10), p.102001 (25pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-4075 ; E-ISSN: 1361-6455 ; DOI: 10.1088/0953-4075/43/10/102001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex metallic alloys as new materials for additive manufacturing

Kenzari, Samuel ; Bonina, David ; Marie Dubois, Jean ; Fournée, Vincent

Science and Technology of Advanced Materials, 2014, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-6996 ; E-ISSN: 1878-5514 ; DOI: 10.1088/1468-6996/15/2/024802 ; PMCID: 5090412 ; PMID: 27877661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrews, D
  2. Imár, T
  3. Romero, L C Dávila
  4. Romero, L.C.D.
  5. Marie Dubois, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...