skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Short)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1108.4675

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Full)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1110.4499

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strash, Darren
  2. Trott, Lowell
  3. Eppstein, David
  4. Goodrich, Michael T.
  5. Löffler, Maarten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...