skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR DRIVING GYROSCOPE SENSOR

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim, Chang Hyun ; Park, Yun Chang ; Lee, Jihye ; Shin, Won Suk ; Moon, Sang-Jin ; Park, Jeunghee ; Kim, Joondong

Materials Letters, 2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grapheneorganic hybrid electronics

Kim, Chang-Hyun ; Kymissis, Ioannis

Journal of Materials Chemistry C, 2017, Vol.5(19), pp.4598-4613 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c7tc00664k

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyroscope sensor circuit

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

개인용컴퓨터의 소비전력 자동 저감장치 및 그 방법
Automatic power consumption reduction device and method for personal computer

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

半导体器件
Semiconductor devices

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

包括延迟电路的半导体器件及其操作方法
Semiconductor device including delay circuit and operating method thereof

Kim Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES AND SEMICONDUCTOR SYSTEMS INCLUDING THE SAME

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory device, refresh method, and system including the same

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체장치 및 반도체시스템
SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR SYSTEM

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 참여형 정렬 코퍼스 구축 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR BUILDING SORTING CORPUS BY USER PARTICIPATION

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for driving gyroscope sensor

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES, AND SEMICONDUCTOR SYSTEMS

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data transfer device

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor devices

Kim, Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SELF-OSCILLATION CIRCUIT AND METHOD THEREOF

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체장치
SEMICONDUCTOR DEVICE

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체 장치 및 그 동작 방법
SEMICONDUCTOR DEVICE AND OPERATING METHOD THEREOF

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

가스 농도 측정 장치
APPARATUS FOR MEASURING GAS CONCENTRATION

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARISON CIRCUITS AND SEMICONDUCTOR DEVICES EMPLOYING THE SAME

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2004  (16)
 3. 2005đến2008  (133)
 4. 2009đến2013  (286)
 5. Sau 2013  (420)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (857)
 2. Korean  (316)
 3. French  (56)
 4. Chinese  (36)
 5. German  (29)
 6. Japanese  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang-Hyun
 2. Kim Chang-Hyun
 3. Seo, Young AE
 4. Kim, Young Kil
 5. Lee, KI Young

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...