skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Năm xuất bản: Trước1978 xóa Chủ đề: Physical sciences -- Physics -- Matter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Revolving Fluid on a Rotating Earth

Brunt, D.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 02 August 1921, Vol.99(700), pp.397-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09501207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Theory of Irregular Variations in the Length of the Day and Core-Mantle Coupling [and Discussion]

Hide, R. ; Weightman, J. A.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 11 May 1977, Vol.284(1326), pp.547-554

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...