skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Synthesis Chemists and Chemical Industry in Europe

Macleod, Roy

Isis, 2003, Vol.94(1), pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/376104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple facets of anoxic metabolism and hydrogen production in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii

Grossman, Arthur R. ; Catalanotti, Claudia ; Yang, Wenqiang ; Dubini, Alexandra ; Magneschi, Leonardo ; Subramanian, Venkataramanan ; Posewitz, Matthew C. ; Seibert, Michael

The New Phytologist, 1 April 2011, Vol.190(2), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global uses of Australian acacias - recent trends and future prospects

Griffin, A. R. ; Midgley, S. J. ; Bush, D. ; Cunningham, P. J. ; Rinaudo, A. T.

Diversity and Distributions, 1 September 2011, Vol.17(5), pp.837-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13669516 ; E-ISSN: 14724642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Griffin, A. R.
  2. Midgley, S
  3. Macleod, Roy
  4. Midgley, S. J.
  5. Cunningham, P.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...