skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Mathematical Biology xóa Chủ đề: Phylogeny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the fixed parameter tractability of agreement-based phylogenetic distances

Bordewich, Magnus ; Scornavacca, Celine ; Tokac, Nihan ; Weller, Mathias

Journal of Mathematical Biology, January 2017, Vol.74(1-2), pp.239-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-016-1023-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-divergence and tree topology

Calamoneri, Tiziana ; Monti, Angelo ; Sinaimeri, Blerina

Journal of Mathematical Biology, August 2019, Vol.79(3), pp.1149-1167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-019-01385-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Encodings of Phylogenetic Networks of Bounded Level

Gambette, Philippe ; Huber, Katharina

Journal of Mathematical Biology, 2012, Vol.65(1), pp.157-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-011-0456-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene tree species tree reconciliation with gene conversion

Hasic, Damir ; Tannier, Eric

Journal of Mathematical Biology, 2019, Vol.78(6), p.1981–2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-019-01331-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shapley Value of Phylogenetic Trees

Kashiwada, Akemi ; Su, Francis; Su, Francis (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 28, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s00285-007-0126-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a most parsimonious or likely tree in a network with respect to an alignment

Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine ; Van Iersel, Leo

Journal of Mathematical Biology, January 2019, Vol.78(1-2), pp.527-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-018-1282-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed form modeling of evolutionary rates by exponential Brownian functionals

Privault, Nicolas ; Guindon, Stéphane

Journal of Mathematical Biology, December 2015, Vol.71(6), pp.1387-1409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-015-0863-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring gene duplications, transfers and losses can be done in a discrete framework

Ranwez, Vincent ; Scornavacca, Celine ; Doyon, Jean-Philippe ; Berry, Vincent

Journal of Mathematical Biology, 2016, Vol.72(7), pp.1811-1844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-015-0930-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scornavacca, Celine
  2. Monti, A
  3. Berry, Vincent
  4. Guindon, Stéphane
  5. Pardi, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...