skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Photonics (General) (Ea) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUEST hierarchy for hyperspectral face recognition

Ryer, David M ; Bihl, Trevor J ; Bauer, Kenneth W ; Rogers, Steven K

Proceedings of SPIE, 10 June 2011, Vol.8029(1), pp.80291M-80291M-9

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.884082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific challenges underlying production document processing

Saund, Eric

Proceedings of SPIE, 24 January 2011, Vol.7874(1), pp.787402-7874010

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.876948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Museum as an integrated imaging device: visualization of ancient Kyoto cityscape from folding screen artifact

Miyata, Kimiyoshi ; Oyabu, Umi ; Kojima, Michihiro

05 February 2012, Vol.8291, pp.82911B-82911B-6

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819489388 ; ISBN: 0819489387 ; DOI: 10.1117/12.907708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nano-world at your fingertips

Carberry, D. M ; Grieve, J. A ; Ulcinas, A ; Subramanian, S ; Gibson, G. M ; Padgett, M. J ; Miles, M. J

20 August 2009, Vol.7400, pp.74001M-74001M-7

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819476906 ; ISBN: 0819476900 ; DOI: 10.1117/12.826020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A common interface for stereo viewing in various environments

Pariser, Oleg ; Deen, Robert G

12 February 2009, Vol.7237, pp.72371R-72371R-9

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819474872 ; ISBN: 0819474878 ; DOI: 10.1117/12.805969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking a user's face and hands in three-dimensions in real-time

Manders, Corey ; Farbiz, Farzam ; Khan, Ishtiaq Rasool ; Yuan, Miaolong ; Tang, Ka Yin ; Loke, Mei Hwan ; Chua, Gim Guan

02 February 2009, Vol.7251, pp.72510L-72510L-10

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819475015 ; ISBN: 0819475017 ; DOI: 10.1117/12.806097

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining remote-image repositories with application to Mars Rover stereoscopic image datasets

Willis, Andrew ; Shadid, Waseem ; Eppes, Martha C

02 February 2009, Vol.7251, pp.72510M-72510M-10

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819475015 ; ISBN: 0819475017 ; DOI: 10.1117/12.806134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niel, Kurt S.
  2. Yuan, Miaolong
  3. Shadid, Waseem
  4. Miles, M. J
  5. Willis, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...