skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Chủ đề: Phosphates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1{alpha} targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 01 August 2012, Vol.318(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The t-SNAREs syntaxin4 and SNAP23 but not v-SNARE VAMP2 are indispensable to tether GLUT4 vesicles at the plasma membrane in adipocyte

Kawaguchi, Takayuki ; Tamori, Yoshikazu ; Kanda, Hajime ; Yoshikawa, Mari ; Tateya, Sanshiro ; Nishino, Naonobu ; Kasuga, Masato

Biochemical and Biophysical Research Communications, 15 January 2010, Vol.391(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/J.BBRC.2009.12.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42.(Report)

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2009, Vol.108(5), p.385(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sawada, Katsuhiko
  2. Uto, Yoshihiro
  3. Yoshikawa, Mari
  4. Kanda, Hajime
  5. Nagasawa, Hideko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...