skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Phosphate xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of novel magnesium ferrite (MgFe2O4)/biochar magnetic composites and its adsorption behavior for phosphate in aqueous solutions

Jung, Kyung-Won ; Lee, Soonjae ; Lee, Young Jae

Bioresource Technology, December 2017, Vol.245, pp.751-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.09.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilot-Scale Test for a Phosphate Treatment Using Sulfate-Coated Zeolite at a Sewage Disposal Facility

Choi, Jae-Woo ; Kwon, Kyu-Sang ; Lee, Soonjae ; An, Byungryul ; Hong, Seok-Won ; Lee, Sang-Hyup

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1835-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of Ammonium Nitrogen and Phosphate onto Basanite and Evaluation of Toxicity

Choi, Jae-Woo ; Ryu, Jae-Chun ; Kwon, Kyu-Sang ; Song, Mee-Kyung ; Lee, Soonjae ; Kim, Song-Bae ; Lee, Sang-Hyup

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2059-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Treatment of Nutrients by Adsorption onto the Surface of a Modified Clay and a Toxicity Evaluation of the Adsorbent

Lee, Soonjae ; Kwon, Kyu-Sang ; Ryu, Jae-Chun ; Song, Mi-Kyung ; Pflugmacher, Stephan ; Park, Chanhyuk ; Lee, Sang-Hyup ; Park, Chul-Hwi ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(4), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2376-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, S
  2. Lee, Soonjae
  3. Choi, JW
  4. Kwon, KS
  5. Kwon, Kyu-Sang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...