skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Knowledge, Use, and Management of Aphandra natalia (Arecaceae) in Amazonian Peru

Balslev , Henrik ; Knudsen , Tina R. ; Byg , Anja ; Kronborg , Mette ; Grandez , César

Economic botany, 2010, Vol.64(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant virtues are in the eyes of the beholders: a comparison of known palm uses among indigenous and folk communities in southwestern Amazonia

Campos , M.T. ; Ehringhaus , C.

Economic botany, 2003, Vol.57(3), pp.324-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campos , M.T.
  2. Ehringhaus, Christiane
  3. Grandez, César
  4. Balslev , Henrik
  5. Knudsen, Tina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...