skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Phase Contrast xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray-Based 3D Virtual Histology—Adding the Next Dimension to Histological Analysis

Albers, J. ; Pacilé, S. ; Markus, M. ; Wiart, M. ; Vande Velde, G. ; Tromba, G. ; Dullin, C.

Molecular Imaging and Biology, 2018, Vol.20(5), pp.732-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1632 ; E-ISSN: 1860-2002 ; DOI: 10.1007/s11307-018-1246-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wiart, M.
  2. Markus, M
  3. Markus, M A
  4. Pacilé, S.
  5. Vande Velde, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...