skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacokinetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intravenous drug delivery in neonates: lessons learnt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intravenous drug delivery in neonates: lessons learnt

Sherwin, C. M. T. ; Medlicott, N. J. ; Reith, D. M. ; Broadbent, R. S.

Archives of Disease in Childhood, 06/01/2014, Vol.99(6), pp.590-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2013-304887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M. ; Reith, D. ; Broadbent, R.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2005.02260.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Broadbent, R. S.
  2. Broadbent
  3. Medlicott, N. J.
  4. Lingvall, M.
  5. Sherwin, C. M. T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...