skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Phân tích mẫu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sample preparation techniques in analytical chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample preparation techniques in analytical chemistry

Mitra S

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (543 SAM 2003) - ISBN0471328456 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Methods for environmental trace analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for environmental trace analysis

Dean John R.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2003. - (628.5 DEA 2003) - ISBN0470844213 (cloth : alk. paper);ISBN0470844221 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dean John R
  2. Mitra S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...