skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Chủ đề: Computer Applications xóa Chủ đề: Pesticides xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An application to judge and record appropriate pesticide uses running on mobile phones

Sugahara , K. ; Otsuka , A. ; Tanaka , K. ; Nanseki , T.

Agricultural Information Research, 2006, Vol.(4), pp.381-393

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Otsuka , A.
  2. Nanseki , T.
  3. Sugahara , K.
  4. Tanaka , K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...