skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Personal Computer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Green Book
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Book

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

2
Seat
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seat

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

3
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

4
Cybercrime
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cybercrime

Global Social Issues: An Encyclopedia

ISBN: 9780765682925

Toàn văn sẵn có

5
The Internet
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet

Computer: A History of the Information Machine

ISBN: 9780813345918

Toàn văn sẵn có

6
The Shaping Of The Personal Computer
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shaping Of The Personal Computer

Computer: A History of the Information Machine

ISBN: 9780813345918

Toàn văn sẵn có

7
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

8
Computers
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers

Collins Dictionary of Quotations

ISBN: 9780007165414

Toàn văn sẵn có

9
Plug And Play (Pnp)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plug And Play (Pnp)

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

10
High-Performance Parallel Interface (Hippi)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Performance Parallel Interface (Hippi)

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...