skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wedge type automatic clamping device of external cylindrical grinding machine

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splashing prevention discharging tray

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auxiliary compression device for resistor conveying chain

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressing plate structure for resistor covered edge auxiliary flattening device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging device for resistor production

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tubular static mixing device

LI Dong ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for conveying resistor finished products

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buffering-type mounting frame for resistor pin beveling device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable conveying chain for resistor production

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance raw materials unloader

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coiling is device for wire and cable

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film resistor end cutting device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noise reduction and dust removal system

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable workbench for resistor production

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material-leakage prevention conveying device for resistor production

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined transmission guide roller for resistor edge wrapping belt

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient resistance pin beveling device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveyor guide device for conveying resistor

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blender feeding port blocking resistant mechanism

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistor pin cutting device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xia Jiansheng
  2. Liu Jun
  3. Zhou Hai
  4. LI Liang
  5. Sun Conggui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...