skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Peptide xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricin-like proteins from the castor plant do not influence liquid chromatography-mass spectrometry detection of ricin in forensically relevant samples

Merkley, Eric D ; Jenson, Sarah C ; Arce, Jennifer S ; Melville, Angela M ; Leiser, Owen P ; Wunschel, David S ; Wahl, Karen L

Toxicon, 15 December 2017, Vol.140, pp.18-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-0101 ; E-ISSN: 1879-3150 ; DOI: 10.1016/j.toxicon.2017.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merkley, E.D.
  2. Melville, Angela M.
  3. Leiser, Owen P
  4. Arce, Jennifer S.
  5. Merkley, Ed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...